1. Lidmaatschap

1.1. Het lidmaatschap bij Rings of Glory Sportschool (hierna “de Sportschool” genoemd) is persoonlijk en niet-overdraagbaar.

1.2. Het lidmaatschap is onderworpen aan de voorwaarden, tarieven en betalingsmethoden die door de Sportschool zijn vastgesteld en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

2. Gebruiksregels en Gedragscode

2.1. Leden dienen de gedragsregels en instructies van de Sportschool strikt op te volgen, inclusief hygiënemaatregelen en richtlijnen voor het gebruik van apparatuur.

2.2. De Sportschool behoudt zich het recht voor om leden de toegang te ontzeggen bij wangedrag.

3. Betaling en Kosten

3.1. Leden zijn verantwoordelijk voor het tijdig betalen van het lidmaatschapsgeld volgens de vastgestelde tarieven.

3.2. Te late betaling kan resulteren in boetes of opschorting van het lidmaatschap.

4. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

4.1. Leden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en moeten eventuele schade aan eigendommen van de Sportschool vergoeden als deze door hen wordt veroorzaakt.

4.2. De Sportschool is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of verlies van eigendommen van leden.

5. Opzegging en Beëindiging van het Lidmaatschap

5.1. Leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen volgens de in de lidmaatschapsovereenkomst vastgestelde procedures.

5.2. De Sportschool kan het lidmaatschap beëindigen bij schending van deze voorwaarden of bij wangedrag van een lid.

6. Intellectuele Eigendomsrechten

6.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, merknaam en andere materialen van de Sportschool blijven eigendom van de Sportschool.

7. Privacybeleid

7.1. Het privacybeleid van de Sportschool regelt de verzameling, opslag en gebruik van persoonlijke gegevens van leden en is beschikbaar op de website van de Sportschool.

8. Geschillen en Arbitrage

8.1. Eventuele geschillen tussen de Sportschool en leden zullen worden voorgelegd aan arbitrage volgens de toepasselijke wetten en regelgeving.

9. Wijzigingen in de Voorwaarden

9.1. De Sportschool behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen en zal leden op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen.

Door het lidmaatschap bij Rings of Glory Sportschool aan te gaan, stemmen leden in met deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op [datum van bijwerking].